Política de privacitat i protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Responsable de l’tractament:

Raó Social: TRANS RAPID CERDANYA, S.L.

Domicili: Pol. Ind. St. Marc C / Urtx, Parc. B1, Puigcerdà – 17520

Correu electrònic: info@transrapidcerdanya.com

CIF: B17673682

Mitjançant aquest avís, TRANS Ràpid CERDANYA, S.L. informa als usuaris del lloc web que, en compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de el consell de el 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de TRANS Ràpid CERDANYA, SL, amb domicili a Pol. Ind. St. Marc, C / Urtx, parc. B1, Puigcerdà – 17520.

L’accés al nostre espai web no exigeix ​​que el titular faci un registre previ. Així mateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació de l’tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de dades dels usuaris es troba en el consentiment de la persona interessada, sol·licitat per al cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagaments, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució de l’contracte.

En relació a la remissió del seu Currículum Vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que el seu candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

II. Finalitat de l’tractament

Els informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per a alguna / es de les següents finalitats:

 • Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
 • Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitadora, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.
 • Gestionar la recepció de la seva Currículum Vitae.
 • Gestionar el control d’entrada a les instal·lacions de l’empresa.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats en conformitat amb el RGPD.

Li comuniquem que l’empresa és la destinatària final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús de l’tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

IV- Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa garanteix el seu compromís amb la protecció de dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimits en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, a excepció que hi hagi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, a el bloqueig de les dades fins que transcorri el període de conservació .

VI. Drets dels usuaris

Finalment, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal que preveu la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia de el document d’identitat a l’correu electrònic de l’empresa info@transrapidcerdanya.com.

En concret pot exercir els drets que es detallen a continuació:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que li concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, els mateixos ja no siguin necessaris per a la / les finalitat / es per la / es que van ser recollides.
 • Exercir la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular a el tractament de dades, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si cap.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control de la matèria, situada al C / Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001) .